Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ADM-Topo bvba. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze als integraal bestanddeel van de gebeurlijke overeenkomst te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Bij overmacht welke haar invloed heeft op de uit te voeren opdracht, is ADM-Topo bvba van iedere verbintenis ontslagen, minstens voor die periode binnen dewelke de overmachtssituatie zich handhaaft, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn.

De opdrachtgever dient te hebben voldaan aan al de wettelijke administratieve en reglementaire voorschriften en te beschikken over al de nodige vergunningen met betrekking tot de uit te voeren diensten, in zoverre van toepassing voor de specifieke opdracht. De opdrachtgever zal ADM-Topo bvba alleszins vrijwaren voor gebeurlijke aanspraken dienaangaande.

De cliënt verstrekt aan ADM-Topo bvba, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van ADM-Topo bvba, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. ADM-Topo bvba is niet verantwoordelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

Indien de opdrachtgever bij de door hem/haar gegeven opdracht bepaalde bijkomende specificaties en/of modaliteiten op plan communiceert, is ADM-Topo bvba ontslagen deze gegevens op hun juistheid te controleren. Ze mogen als dusdanig worden overgenomen op risico van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever na de tussen partijen gesloten offerte/overeenkomst nog bijkomende gegevens en/of plannen ter beschikking stelt en deze laatste afwijken van de initieel voorziene opdracht, zal er steeds een verrekening in meer dienen te gebeuren.

Wanneer opmetingen en berekeningen door ADM-Topo bvba geschieden, zal dit steeds na verwittiging van de opdrachtgever of een aangestelde van deze laatste zijn. Deze opmetingen worden daarom steeds geacht tegensprekelijk te zijn gebeurd. ADM-Topo bvba zal nooit enige aansprakelijkheid ten laste kunnen worden gelegd voor wijzigingen aan de feitelijke gegevens of plannen dan wel aan de plaatsgesteldheid van de terreinen waar ADM-Topo bvba haar prestaties heeft uitgevoerd en die zich na onze opmetingsopdracht, schattingsopdracht of dergelijke zouden voltrekken.

De uitvoeringstermijnen voor de te leveren diensten worden steeds bij benadering gegeven.

De uitvoering van de door ADM-Topo bvba te verrichten diensten gebeurt steeds onder het grootste voorbehoud van de plaatsgesteldheid evenals van de degelijke kwaliteit van door derden reeds uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse en die hun invloed kunnen hebben op de door ADM-Topo bvba uit te voeren werkzaamheden.

Bij éénzijdige verbreking van de offerte/overeenkomst door de opdrachtgever is laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de totale som van de offerte/overeenkomst verschuldigd, behalve indien er een hogere effectieve schade kan worden aangetoond.

ADM-Topo bvba behoudt zich het recht voor om aan de cliënt vóór de aanvang van of in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten na de betaling ervan. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de acht dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag heeft ADM-Topo bvba, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (a) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de factuurdatum tot op de dag van volledige betaling, (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten, indien een gerechtelijke invordering zou volgen.

Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de opdrachtgever, hierin inbegrepen de advocaten- en gerechtsdeurwaarderskosten.

Niet of niet-tijdige betaling van een factuur, niet nakoming van de contractuele verplichtingen door de opdrachtgever, geschokte kredietwaardigheid in hoofde van de opdrachtgever (o.a. in geval van aanvraag of vordering van het faillissement van de opdrachtgever of bij notoire insolvabiliteit of toestand van staking van betaling of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever), heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen van ADM-Topo bvba tot gevolg. ADM-Topo bvba behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst in dit geval onmiddellijk per aangetekende brief te beëindigen.

In geval van samenloop, insolventieprocedure of beslag is de cliënt akkoord dat ADM-Topo bvba haar eventuele schuld t.a.v. de klant compenseert met de schuld van de klant t.a.v. ADM-Topo bvba, ongeacht de datum van opeisbaarheid.

ADM-Topo bvba is niet aansprakelijk voor schade aan derden, noch voor schade aan gebouwen of personen.

De beroepsaansprakelijkheid van ADM-Topo bvba wordt verzekerd bij Allianz Benelux nv. Onder deze polis is de aansprakelijkheid  van ADM-Topo bvba beperkt tot het bedrag per schadegeval van 1500000.00 EUR. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van ADM-Topo bvba, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal 5000.00 EUR per schadegeval. Indien het gebrek aan dekking het gevolg is van een fout van ADM-Topo bvba wordt haar globale aansprakelijkheid beperkt tot drie maal voormeld bedrag.

De uitgevoerde prestaties en geleverde diensten mogen niet op generlei wijze door de opdrachtgever aangewend worden dan na volledige betaling ervan, eventuele verwijlinteresten en strafbeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 B.W.

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Contact